Tot 22 juli 2011 kunt u nog bezwaar maken tegen uitbreiding van Lidl.

Tot 10 december 2010 hadden inwoners van Reigerskamp de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het voor-ontwerp Bestemmingsplan Maarssenbroek Woongebied, waarin onder meer aan Lidl de gelegenheid wordt geboden hun magazijn met 38 m2 uit te breiden.
13 Inwoners en de Wijkcommissie Reigerskamp hebben bezwaren ingediend.
Met het schrijven van 26 mei 2011 van de gemeente kregen al degenen die bezwaren hadden ingediend, bericht dat de gemeente alle ingediende zienswijzen heeft afgewezen (met uitzondering van het te groot ingetekende bouw-oppervlak, dat zou berusten op een tekenfout).
Inmiddels is het ontwerpbestemmingsplan Maarssenbroek, waaronder ook de voorgenomen uitbreiding van Lidl valt, goedgekeurd door het college van B & W en dit gaat nu als voorstel naar de gemeenteraad om vast te stellen.
Daarvoor ligt het ontwerp-bestemmingsplan opnieuw ter inzage op het gemeentekantoor.
Indien u nog steeds van mening bent dat de Lidl niet mag uitbreiden, dan kunt u tot 22 juli 2011 uw schriftelijke (geen e-mail) zienswijze indienen. Deze moet gericht worden aan:
de gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 12|
3600 BE MAARSSEN
o.v.v. “ontwerpbestemmingsplan Maarssenbroek woongebied”
Wilt u het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken eerst nog raadplegen, dan kunt dit inzien op:
- de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
- centrale dienstverlening Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 te Maarsen, van maandag t/m vrijdag van 08:30-12:30 uur zonder afspraak en van 12:30-17:00 uur alleen op afspraak